Körös-Sárréti Vidékefejlesztési Egyesület Alapszabálya

Alapszabály

(Egységes szerkezetben a módosításokkal)

 

Preambulum

 

 

1. §

Általános rendelkezések

 

 

A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet rendelkezései szerint egyesületet hoznak létre a jelen alapszabályban meghatározott célra.

 

(1) Az Egyesület neve:                                     Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület

(2) Az Egyesület székhelye:                             5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8.

(3) Az Egyesület telephelye:                            5520 Szeghalom, Tildy u. 15-17.

(4) Az Egyesület bélyegzőjének lenyomata:     Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület

 

(5) Az Egyesület tevékenységét Magyarország területén végzi, Magyarország Alaptörvénye keretei között.

(6) Az Egyesület jogi személy.

 

 

2. §

Az Egyesület célja, tevékenységei

 

 1. Az Egyesület célja:
 • kulturális tevékenység,
 • oktatási tevékenység,
 • településfejlesztési tevékenység,
 • nemzetközi tevékenység,
 • egyéb tevékenység:

– a vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és szolgáltatások),

– a vidéki térségekben a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok elérésének előmozdítása,

– a vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítése,

– a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek erősítése.

 

(2) A célok megvalósítása érdekében az Egyesület fontosabb tevékenységei:

 

a tervezési területre vonatkozó tanulmányok készítése,

 

– jogszabályban meghatározott feltételek és szempontok alapján a Helyi Fejlesztési Stratégia megalkotása, az abban foglaltak végrehajtása, a megvalósítás pénzügyi igazgatása,

– a helyi szereplők tervezési- és végrehajtási képességeinek fejlesztése, információnyújtás, tanácsadás,

– a feladatok végrehajtásában közreműködő személyzet képzése, promóciós rendezvények szervezése,

– helyi köz- és magánszférabeli partnerségek kialakítása,

– a fenti feladatok és az egyesület alapvető működésével kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi tevékenységek ellátása,

– az egyesület tevékenységének népszerűsítése.

 

Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a Miniszterelnökség Irányító Hatóságával és illetékes szervezeti egységeivel, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes szervezeti egységeivel.

 

(3) Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

 

 

3. §

Az Egyesület tagjai

 

(1) Az Egyesületnek pártoló és rendes tagjai lehetnek. A tag személyére az Egyesület tagjai tehetnek javaslatot. A felvételi eljárás a tagjelölt írásbeli belépési nyilatkozatának az Elnökséghez történő eljuttatásával kezdődik, amelyhez csatolni kell az Egyesület 2 tagjának ajánlását. 

 

(2)

a) Az Egyesületnek rendes  tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki egyetért az Egyesület céljaival, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat. A felvételről a közgyűlés és a közgyűlésen jelenlévő tagok 2/3-ának szavazata dönt. 

A természetes személy képviseletét más személy nem láthatja el. A belépni kívánó jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében a szervezet alapító okirata szerinti személy jogosult a szervezet képviseletét ellátni.

 

b) Az Egyesület  pártoló tagja lehet az a természetes- vagy jogi személy, aki a szakmai  munkájával segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

 

(3) Az Egyesületnek természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság pártoló és rendes tagjai lehetnek. A pártoló tagok felvételéről az Elnökség határoz. Fellebbezés esetén a pártoló tagok felvételről a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt.

 

(4) A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.

 

(5) A rendes tag jogai:

 

 1. Az Egyesület teljes polgárjogi cselekvőképes természetes személy  tagjai és a jogi személyeket képviselő tagok egyaránt az Egyesület bármely tisztségére megválaszthatók,         amennyiben nem esnek a jogszabályban megfogalmazott korlátozások hatálya alá. A jogi személyek képviselőjének megváltozásakor, a személyi változást a közgyűlés fogadja el a tisztségviselők választására vonatkozó feltételek szerint.
 2. Személyesen részt vehet az Egyesület Közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein. Felszólalhat, szavazati jogával élhet.
 3. Javaslatokat, indítványokat tehet, kezdeményezhet.
 4. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
 • Alanyi jogon látogathatja az Egyesület rendezvényeit
 • Kérvényezheti az Egyesület fenntartásában működő intézmény szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételét
 • A közgyűlés döntése alapján az Egyesület céljait szolgáló továbbképzésen részt vehet.
  1. Jogosult betekinteni az Egyesület irataiba a következők betartásával:
 • az egyesület működésével kapcsolatos iratokba az Elnökkel történő egyeztetést követően betekinthet;
 • a betekintést kérő kötelezettséget vállal mások személyiségi jogainak tiszteletben tartására és a törvényes működés tekintetében az Egyesület ügyeiben a titoktartásra;
 • az iratok a munkaszervezeti irodában tekinthetők meg az Elnök jelenlétében;
 • a személyiségi jogokat és az egyesület gazdasági érdekeit nem sértő iratokról az Elnök engedélyével másolat készíthető.

 

(6) A rendes tag kötelezettségei:

 

 1. Az Egyesület céljainak megvalósításában való aktív közreműködés.
 2. Az Egyesület alapszabályának rendelkezéseinek betartása.
 3. A tagdíj rendszeres befizetése.
 4. Az Egyesületet erkölcsi támogatása, a kívülállók tájékoztatása annak feladatáról, jellegéről.

 

(7) A pártoló tag jogai:

 

 1. Tanácskozási joggal való részvétel az Egyesület Közgyűlésein és rendezvényein.
 2. Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele.

 

 

4. §

A tagsági viszony megszűnése

 

 

(1) A rendes tagság megszűnésének esetei:

– a tag kilépése,

– a tagsági jogviszony egyesület általi felmondása,

– a tag kizárása,

– a tag halála vagy jogutód nélküli megszűnése.

 

(2) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

 

(3) Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt. Jogorvoslatért a szervezet székhelye szerint illetékes Törvényszékhez lehet fordulni.

 

(4) Az Elnökség határozattal felmondhatja a tagsági jogviszonyt, amennyiben a tag a tagsági díjjal három hónapnál tovább hátralékban van és az Elnökség a tagot határidő tűzésével felhívta az elmaradt tagdíj megfizetésére és a felhívásnak az érintett határidőben nem tett eleget. A felmondást kimondó határozat ellen 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.

 

(5) Az Elnökség kizárhatja azt a tagot, aki az Egyesület céljainak megvalósítását veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűlésénél lehet panasszal élni. A panasznak halasztó hatálya van.

 

(6) Panasz előterjesztése esetén, annak tárgyában a soron következő Közgyűlés dönt. Amennyiben a Közgyűlés az Elnökség kizáró határozatát helyben hagyja, úgy a tagsági jogviszony a Közgyűlés határozathozatalának napján szűnik meg.

 

(7) A pártoló tagság megszűnik írásbeli bejelentésre kilépéssel, vagy az Elnökség kizáró határozatával.

Az elnökség határozattal törölheti a pártoló tagok sorából azt, aki megsérti az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit. A törlést kimondó határozat ellen 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.

 

 

5. §

Az Egyesület szervezete

 

 

(1) Az Egyesület szervei:

 

 • Közgyűlés
 • Elnökség
 • Felügyelő Bizottság
 • Munkaszervezet

 

(2) Az Egyesület ügyintézését a Munkaszervezet  látja el.

 

(3)Az Egyesület egyéb tisztségei, egységei:

 • Elnök
 • Munkaszervezet vezető
 • Tagozat (civil-, köz- és üzleti szféra)

 

 

6. §

A Közgyűlés

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.

 

 1. A Közgyűlés a tagok összessége.

b)      A Közgyűlés az Elnökség tagjait minősített többséggel, nyílt szavazással, közvetlenül

         választja.

 

(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. az alapszabály elfogadása, módosítása;
 2. az SZMSZ elfogadása, módosítása;
 3. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
 4. a tagdíj mértékének és befizetési határidejének megállapítása;
 5. az éves költségvetés meghatározása és elfogadása;
 6. az éves beszámoló – ezen belül az Elnökség az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása,
 7. a rendes tagok felvétele;
 8. az Elnökség által a pártoló tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés      elbírálása;
 9. döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet – a jogszabály által delegált feladat ellátásához kapcsolódó ügyeket kivéve – az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt;
 10. az Egyesület által kidolgozott hosszú- és középtávú fejlesztési program és módosításainak elfogadása,
 11. a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 12. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll,

m) azon szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,

n) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottsági tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,

o) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása,

p) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,

q) a végelszámoló kijelölése,

r) dönt az Elnökség által felterjesztett támogatási rangsor(ok) alapján a forrás(ok) allokációjáról.

 

(3) A Közgyűlés fenti hatáskörei közül az Elnökségre delegálja a következőket:

 

 • a 6.§ (2) b) pontban meghatározott tárgykört.

 

(4) A Közgyűlést legalább évente egy alkalommal vagy szükség szerint kell összehívni.

 

A Közgyűlés típusai:

 

a) Rendes Közgyűlés:

 

 • Az Elnökség javaslatára az Elnök hívja össze és az Elnök vezeti.
 • A Közgyűlést e-mailben kell összehívni , a tervezett napirend megjelölésével, a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal. A Közgyűlés összehívását 15 nappal el kell halasztani, ha a tagok egyharmada írásban kéri.

 

b) Rendkívüli Közgyűlés:

 

Össze kell hívni:

 

 • A tagok 1/3-ának indoklással előterjesztett írásbeli nyilatkozatára, melyet az Elnök részére kell eljutatni.
 • A törvényességi felügyeletet ellátó szerv írásbeli kezdeményezésére.
 • A Felügyelő Bizottság Elnökének kezdeményezésére.
 • Az Elnök kezdeményezésére bármikor, ha az, az Egyesület működése szempontjából halaszthatatlan ügyet érint. Összehívását az Elnök rendeli el.  A rendkívüli közgyűlés faxon, vagy e-mail-ben is összehívható.

 

(5) A Közgyűlést az Elnök meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze, a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal.

 

(6) A meghívónak tartalmaznia kell

– az Egyesület nevét és székhelyét,

– az Közgyűlés idejét és helyszínét,

– az ülés napirendjét.

 

(7) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

 

(8) A Közgyűlés az ülését az Egyesület székhelyén tartja.

 

(9) Amennyiben a Közgyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

 

(10) A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

 

(11) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 5 napon belül a tagok és az egyesület szervei a Közgyűlést összehívó Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

 

(12) A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó Elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 

(13) Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

–  az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,

–  az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,

– az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

 

(14) A (13) bekezdés alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.

 

(15) Határozatképesség:

 

a) A Közgyűlés (rendes és rendkívüli) határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az Egyesület tagjainak 50%-a és még 1 fő jelen van a Közgyűlésen.

 

b) Határozatképtelenség

 

Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott Közgyűlés, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés ismételt összehívására a határozatképtelen Közgyűlést követően  egy óra múlva kerül sor, de erre az első írásbeli vagy szóbeli értesítéskor a figyelmet fel kell hívni a meghívóban. A megismételt Közgyűlés időpontjára, a változatlan napirendi pontokra, és a határozatképességre vonatkozó szabályokra az eredeti Közgyűlés meghívójában minden esetben fel kell hívni az érintettek figyelmét.

 

(16) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít,

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója,

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

(17) Az Egyesület tagjai a Közgyűlésen határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Kivéve az alábbi eseteket:

– az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása esetén a határozatot az Egyesület valamennyi tagjának többségével hozza,

– az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges,

– az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

(18) A szavazás módja:

 

 • A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza.
 • Titkos szavazást tarthat bármely tag javaslatára személyi kérdésekben, amennyiben a Közgyűlés jelenlévő tagjai 50%+1 fő szavazattal elfogadják a javaslatot.

 

(19) Jegyzőkönyv:

 

A Közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet (annak minden oldalát) a jegyzőkönyvvezető, a levezető Elnök és a Közgyűlés által felhatalmazott két jelen levő tag írja alá. A jegyzőkönyvet oly módon kell elkészíteni, hogy annak aláírása után, az eredeti példányt utóbb ne lehessen roncsolásmentesen reprodukálni és ismét összefűzni. A jegyzőkönyv egy példányát minden Elnökségi tag 8 munkanapon belül megkapja.

 

(20) Nyilvántartások vezetése

 

 1. A Közgyűlés döntéseiről vezetendő nyilvántartás tartalmazza:
 • A döntés nyilvántartási számát (sorszám évente egytől kezdődően / év, hó, nap)
 • A döntés tartalmát
 • A döntés időpontját
 • A döntés hatályát (személyi, időbeli)
 • A döntést ellenzők és támogatók számát

 

 1. A beszámolók nyilvántartása
 • Az elnökségi és a felügyelő bizottsági beszámolók nyilvántartása (E illetve F/sorszám/év, hó, nap)

 

 1. Tagsági nyilvántartás

 

 • Külön kerül vezetésre a tagsági, a pártoló tagsági nyilvántartás.
 • A nyilvántartás tartalmazza a tag nevét, születési adatait, lakcímét, személyi igazolvány számát, telefonszámát és egyéb elérhetőségeit, a tagsági viszony keletkezésének és megszűnésének dátumát. Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén annak székhelyét, adószámát és képviselőjének nevét.

 

 1. Tagdíjfizetés nyilvántartása

 

(21) Az Egyesület tisztségviselőinek (Elnökség, Elnök, Felügyelő bizottság tagjai) mandátuma 5             évre szól.  A tisztségviselők tevékenységüket legfeljebb az egyesület működésére vonatkozó

jogszabályoknak megfelelő mértékű térítési díj ellenében, megbízás alapján látják el. A tisztségviselők az egyesület érdekében folytatott tevékenységük során felmerült kiadásaikkal összefüggésben költségtérítésben részesülnek.  

 

(22) A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

 

(23) A Közgyűlés döntései, az Elnökség és a felügyelő bizottság beszámolói bárki számára

        megismerhetőek

 

 • az egyesület működésével kapcsolatos iratokba az Elnökkel történő egyeztetést követően bárki betekinthet;
 • az egyesület tagjai e-mailben megkapják a közgyűlés összehívásáról szóló értesítőt, a döntéseket pedig a jegyzőkönyv tartalmazza, melyek kifüggesztésre kerülnek a munkaszervezeti iroda faliújságjára, ahol munkaidőben megtekinthetők;
 • szóbeli tájékoztatás kérhető az Elnökség tagjaitól;
 • az egyesület honlapján olvashatóak.

 

 

7. §

Elnök

 

(1) Az Elnök az Egyesületet önállóan képviseli.

 

(2) Az Elnök jogai és kötelességei:

 1. szervezi az Elnökség és a Közgyűlés munkáját;
 2. összehívja és vezeti az Elnökség üléseit, vezeti a Közgyűlést;
 3. intézkedik és dönt a Közgyűlés, az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben;
 4. felügyeli az Egyesület gazdasági ügyeinek alakulását,
 5. tevékenységéről beszámol az Elnökség soron következő ülésén;
 6. az Egyesület bankszámlája felett az Alelnökkel együttesen rendelkeznek, 
 7. felvilágosítást, tájékoztatást ad az Egyesület tevékenységéről,
 8. gondoskodik a közgyűlés és elnökség határozatainak végrehajtásáról
 9. munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület munkaszervezet vezetője felett, a kinevezés kivételével.

 

(3) Az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben az alelnök látja el az elnök feladatait.

 

(4) Az Elnök megállapodást köt az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének

     feltételeiről, harmadik személyekkel szerződést köt.

 

 

8. §

Alelnök

 

(1)Az Alelnök jogai és kötelességei:

 • az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az Elnököt, 3 hónapot meghaladó akadályoztatása esetén a helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása szükséges;
 • intézkedik és dönt a közgyűlés az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben;
 • az Egyesület bankszámlája felett az Egyesület Elnökkel együttesen rendelkezhet.

 

 

9. §

Az Elnökség

 

 

(1) Az Elnökség az Egyesület Közgyűlése által megválasztott ügyvezető szerv, amely 5 tagból áll. Az Elnök minden esetben tagja az Elnökségnek.

 

(2) Az Elnökség saját ügyrendje szerint működik, de legalább félévente egy alkalommal, illetve szükség szerint ülésezik. Az Elnökség összehívására, az ülések dokumentálására, a Közgyűlésre vonatkozó rendelkezések irányadók.

 

(3) Az Elnökség feladatai és jogkörei:

 

Az Elnökség hatáskörébe tartozik a Közgyűlés által hatáskörébe utalt feladatok ellátása, valamint a Közgyűlés összehívását nem igénylő egyéb döntési jogkörök:

 

-képviselőt delegálhat egyéb szervezetekbe;

-Munkaszervezet vezetéséért felelős Munkaszervezet vezető kiválasztása;

-dönt két közgyűlés közötti időszak között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket,       amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy más

         személy, egység hatáskörébe utal,

 

de különösen:

 

-dönt a pártoló tag felvételéről;

-javaslatot tesz a tag személyére;

-határoz pártoló tag törlése ügyében;

-elkészíti az éves beszámolót;

-javaslatot tesz a Közgyűlésnek az Elnök által felterjesztett támogatási rangsor(ok) alapján a

         forrás(ok) allokációjáról;

-utasítja az Elnököt a forrásallokáció során feltárt eljárási hibák javítására

-jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ),

–  az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala,

–  a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése,

–  az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése,

–  az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,

– az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése,

–  a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése,

–  a Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,

–  részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,

–  a tagság nyilvántartása,

–  az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,

–  az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,

–  az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az törvényben előírt intézkedések megtétele.

 

 

(4) Határozatképesség:

 

Az Elnökség határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az elnökség tagjainak több mint a fele jelen van. Minden elnökségi tagot egy szavazat illet meg.

 

Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét.

 

(5) A szavazás típusa:

 

Az Elnökség az elé vitt kérdésekben egyszerű többséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén a szavazást a soron következő ülésen meg kell ismételni.

 

(6) A szavazás módja:

 

A szavazás módja minden esetben nyílt.

 

(7) Az Elnökség ülései nyilvánosak.

 

(8) Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Polgári Törvénykönyv 8:1.  § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

(9) Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

 

(10) Az Elnökségi tag ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

 

(11) Nem lehet Elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

 

(12) Nem lehet Elnökségi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató Egyesület vezető tisztségviselője nem lehet.

 

(13) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

(14) Megszűnik az Elnökségi tagi megbízatás

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,

c) visszahívással,

d) lemondással,

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,

 f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

10. §

Felügyelő Bizottság

 

 

(1) A Közgyűlés az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából Felügyelő Bizottságot hoz létre.

 

(2) A Felügyelő Bizottság csak a Közgyűlésnek alárendelt testület.

 

(3) A Felügyelő Bizottság három tagú. Az Elnököt és a tagokat a Közgyűlés választja, a tagság 50%+1 fő többséggel, közvetlen választással, 5 évre.

(4) A Felügyelő Bizottság a Közgyűlésen beszámol tevékenységéről.

 

(5) A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület vezetésében (vezetőség, Elnökség, Elnök) nem vehetnek részt, nem lehetnek az Egyesület munkavállalói.

 

(6) A Felügyelő Bizottság a működését a saját maga által elfogadott Működési Szabályzat és ügyrend alapján végzi.

 

 1. A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja.
 2. A Felügyelő Bizottság üléseit a Bizottság Elnöke hívja össze, a Közgyűlés összehívására vonatkozó eljárás szerint.
 3. Az ülés határozatképes, ha azon a Bizottsági tagok 2/3-a, két fő jelen van.
 4. A felügyelő bizottság döntéseit, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
 5. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a Felügyelő Bizottság Elnöke és egy felkért jelen levő Bizottsági tag írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát minden Bizottsági tag és Elnökségi tag 8 munkanapon belül megkapja.
 6. A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület könyveibe, irataiba bármikor betekinthetnek, ezekről másolatot készíthetnek, az Egyesület dolgozóitól felvilágosítást kérhetnek.

 

(7) A Felügyelő Bizottság feladata:

 1. az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata;
 2. a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése;
 3.  tagdíjak befizetésének ellenőrzése;
 4. az éves mérleg felülvizsgálata;
 5. a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata;
 6. a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;
 7. az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.
 8. a működésével kapcsolatos részletes szabályokat tartalmazó saját maga által elfogadott Működési Szabályzat és ügyrend megalkotása.

 

(8) Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja és/vagy Elnöke az Egyesület Elnöke, Elnökségi tagja vagy azok közeli hozzátartozója.

 

(9) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

 1. a vezető szerv elnöke vagy tagja,
 2. az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 3. az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
 4. az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

 

11. §

Munkaszervezet, Munkaszervezet vezető

 

 

(1) A Munkaszervezet az Egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, az Egyesület tevékenységét segítő iroda. Szervezeti felépítése, feladatai, létszáma az egyesület tevékenységeihez igazodóan változhat, amely a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerül meghatározásra.

 

(2) A Munkaszervezet munkáját az iroda vezetőjeként a Munkaszervezet vezető irányítja. A Munkaszervezet vezetőjét az Elnökség választja meg. A Munkaszervezet vezetői tisztséget az Egyesület tagja nem láthatja el.

 

(3) A Munkaszervezet dolgozói tevékenységüket munkaviszony keretében látják el. A munkáltatói jogkört az Egyesület Elnöke gyakorolja.

 

(4) A Munkaszervezet vezető:

 1. gondoskodik a Munkaszervezet vezetéséről;
 2. gyakorolja a munkáltatói jogokat a Munkaszervezet dolgozói vonatkozásában;
 3. eljár a Közgyűlés és az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben;
 4. gondoskodik az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről;
 5. gondoskodik az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) elkészítéséről, javaslatot tesz annak módosítására.

 

(5) Az Egyesület a pályázati felhívások alapján benyújtott kérelmek értékelését, az értékelés és döntés előkészítés érdekében végzendő feladatokat nem szervezheti ki. Az Egyesület gazdasági (pl.: könyvelés, könyvvizsgálat), jogi tevékenységéhez az Egyesülettel szerződéses kapcsolatban levő külső szervezeteket, szakértőket vehet igénybe.

 

 

12. §

Az Egyesület gazdálkodása

 

(1) Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik.

 

(2) Az Egyesület induláskori vagyona —1.000.000—[1]Ft, azaz —Egymillió— forint, melyet az alább felsorolt szervezetek bocsátanak az Egyesület rendelkezésére.

         Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás:                        603 730 Ft

         Sarkadi Kistérség Többcélú Társulás                              340 847 Ft

         Bélmegyer Község Önkormányzata                                15 985 Ft

         Köröstarcsa Község Önkormányzata                              39 438 Ft

 

(3) Az Egyesület bevételei:

 

 1. tagdíjak,
 2. egyéb források (tagok, pártoló tagok adományai, alapítványok támogatásai, támogatók befizetései, stb.),
 3. Közösségi, nemzeti vagy önkormányzati támogatások,
 4. vállalkozói tevékenységből származó bevétel,
 5. jogszabályban meghatározott források.

 

(4) Az Egyesület kiadásai:

 

 1. fenntartási,
 2. hivatali adminisztrációs,
 3. működési,
 4. javítási, karbantartási, felújítási, beruházási,
 5. eszközbeszerzési, bérleti díj, tagdíj
 6. munkabér, megbízási-vállalkozói díjak és közterheik
 7. költségtérítés

 

(5) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

(6) A tagdíj mértékét a Közgyűlés állapítja meg.

 

(7) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik.

 

(8) Az Egyesület vagyonával történő gazdálkodás, a vagyon felhasználásáról való döntés a Közgyűlés által meghatározott keretek között az Elnökség hatáskörébe tartozik.

 

(9) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére kell fordítania.

 

 

13.§

Egyéb rendelkezések

 

 

(1) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

(2) Az Egyesület a tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait saját honlapján nyilvánosságra hozza.

 

(3) Az Egyesület az Békés Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre.

 

(4) Az Egyesület feletti felügyeletet a Törvényszék gyakorolja.

 

14. §

Záró rendelkezések

 

(1) A működés és gazdálkodás itt nem szabályozott kérdéseit az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, amely nem lehet ellentétes jogszabállyal és az Alapszabállyal.

 

(2) Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt,

b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett,

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését,

d) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

 

(3) Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.

 

(4) A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg,

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

 

(5) Megszűnés esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. A megszűnéssel kapcsolatosan az Elnökség jár el. Vagyonát a hitelezők és a kötelezettségek kielégítése utána, csak a hasonló célok érdekében tevékenykedő egyesület vagy alapítvány javára lehet felhasználni. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

 

(6) Ezen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése 2016.03.10. napján fogadta el.

 

(7) Hatálybalépés a bejegyző végzés jogerőre emelkedését követően.

 

 

Kelt: Szeghalom, 2016. március 10.

 

 

 

_______________________

                  Elnök

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv vezető:

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

 [1] Legalább egymillió forint a 93/2007 FVM rendelet szerint