Tájékoztatás a készpénzfizetéssel kiegyenlített számlák elszámolásával kapcsolatosan

A Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatások igénybevételével összefüggésben
ezúton is felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek szíves figyelmét a készpénzfizetéssel
kiegyenlített számlák elszámolásával kapcsolatos fontos tudnivalókra.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 114. § (3) és (4),
valamint 233. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt előírások alapján, ha a pénzforgalmi
számlanyitásra kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi
számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján
– szerződésenként, egy naptári hónapban – másfél millió forintot meghaladó összeget fizet
ki készpénzben, a NAV mind a fizető felet, mind az összeg elfogadóját mulasztási bírsággal
sújtja, amelynek mértéke a másfél millió forintos korlát feletti összeg ötöde (20 %-a).
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: Korm. rendelet) 126/A. §-a az európai strukturális és beruházási alapok (ESB-
alapok) közé tartozó mind az öt alap – így az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

(EMVA) – tekintetében úgy szabályoz, hogy:
„A kedvezményezett a kifizetési igénylés keretében nem nyújthat be olyan, készpénzben
kiegyenlített elszámoló bizonylatot – ide nem értve a bér jellegű költségek elszámolására
szolgáló összesítőt -, amelynek az – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános
forgalmi adóval növelt – ellenértéke meghaladja az irányító hatóság által meghatározott
összeget, de legfeljebb az 1,5 millió forintot.”
A Korm. rendelet fent hivatkozott rendelkezése az Art. előírásától függetlenül
alkalmazandó a támogatások minden kedvezményezettje tekintetében, minden egyes 1,5
millió forintot meghaladó összegű, készpénzben kiegyenlített rész- vagy végszámla
esetében. Ez alól kizárólag a bér jellegű költségek elszámolására szolgáló összesítő képez
kivételt.
Azaz a Korm. rendelet ezen rendelkezése nem csak a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett
adózókra (belföldi jogi személy és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes
személy, ideértve az egyéni vállalkozót is) vonatkozik, hanem az áfa fizetésre nem kötelezett
természetes személyekre, ezen belül az őstermelőkre is.
A Magyar Államkincstárnak a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás
igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról szóló 30/2021.
(V. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a készpénzes számlák elszámolhatósága kapcsán az alábbi
feltételeket tartalmazza:
„III. A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos szabályok
3.1. Elszámolhatósági feltételek
3.1.1. Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek
Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

 A kifizetési igénylés keretében benyújtott készpénzben kiegyenlített elszámoló
bizonylat – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval
növelt – összege nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot.36 A hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (4) bekezdésében
foglaltak értelmében készpénzes kiegyenlítésként a fizető fél és a kedvezményezett

közötti közvetlen, közvetítői közreműködés nélküli bankjeggyel és érmével (a
továbbiakban együtt: készpénz) történő fizetési művelet kezelendő.
A 1,5 millió forintos elszámolhatósági korlát az adott tevékenység gazdasági/fizikai
teljesítését is igazoló rész- vagy végszámla összegére vonatkozik.”
Figyelem! A fenti előírások alapján az a készpénzfizetéssel kiegyenlített elszámoló
bizonylat (számla), amelynek ellenértéke a 1,5 millió forintot meghaladja, nem képezheti
támogatás megállapításának alapját, ezért elutasításra kerül.
Kérjük, hogy a fentiek értelmében kellő körültekintéssel és gondossággal járjanak el a projekt
megvalósítása és a kifizetési igénylés(ek) benyújtása során.

Budapest, 2022. június 24.

Magyar Államkincstár